Ana Sayfa

Haber : » ANNELER BAŞ TACIMIZDIR     » YENİCE BELEDİYESİ “ TC “ Yİ ASTI     » BAŞKAN ÇAYLI'NIN RAMAZAN AYI MESAJI     » İNTERNET SAYFASI YENİLENİYOR     » TOKİ KURALARI TEMMUZ’DA ÇEKİLECEK     » ÇAYLI: “ DOĞALGAZ’IN TAKİPÇİSİYİZ “     » KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI     » RAMAZAN 6 MAYIS’TA BAŞLIYOR     » DOĞA TUTKUNLARINDAN BAHAR YÜRÜYÜŞÜ     » KARAKAŞ, MUHTARLIK BÜROSUNU HİZMETE AÇTI     Ziyaretçi Defteri İletişim
 Piyasa ABD DOLARI: Alış: 5.8826 Satış: 5.8932 EURO: Alış: 6.6316 Satış: 6.6436

Bugün:     Günlerden: Pazartesi    Saat:

yenice belediyesi, e-belediye, e belediye, zeki çaylı, yenice, doğa, turizm

Menü

 • Yenice
 • Yenice Belediyesi
 • Başkanımız
 • Personelimiz
 • Haberler
 • Yönetim
 • Önemli Telefonlar
 • Vefat Edenler
 • Hizmet Dolu 10 Yıl
 • Seyir Terası
 

Belediyeler

 • Karabük Belediyesi
 • Safranbolu Belediyesi
 • Eskipazar Belediyesi
 • Eflani Belediyesi
 • Ovacık Belediyesi
 • Yortan Belediyesi

Valilikler

 • Karabük Valiliği
 • Zonguldak Valiliği

Kaymakamlıklar

 • Safranbolu Kaym.lığı
 • Yenice Kaymakamlığı
 • Eskipazar Kaym.lığı
 • Eflani Kaymakamlığı
 • Ovacık Kaymakamlığı

İstatistikler

 Ziyaretçi: 10098510

İhaleler

 

LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ ALIMI İLANI

 

 

YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2010/82040

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

MERKEZ MAH.İNÖNÜ CAD.PAZARYERİ SOK. NO:31 YENİCE/KARABÜK

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

370 7661111-7661414 - 370 7661523

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

info@karabukyenice.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

info@karabukyenice.bel.tr.

 

 

2. İhale konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İş makinası Alımı
Lastikli Yükleyici
1 (bir)Adet

 

 

b ) Teslim Yeri

:

Yenice Belediyesi Garajı

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Yenice Belediye Başkanlığı -Meclis Salonu

 

b ) Tarihi ve Saati

:

19.07.2010 - 14:30

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

 

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı Yenice Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 19/07/2010 tarihinde saat 14:30 ´a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.


 

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren    30 (otuz) takvim günüdür.

 

 

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Hit: 5835     Ekleme Tarihi: 29.6.2010 - 17:01:48     Düzenleme Tarihi: 30.6.2010 - 17:47:23

 

   Bu Site Host Tasarım Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Tarafından Hazırlanmıştır. ......

 

|   Ana Sayfa   |   Ziyaretçi Defteri   |   İletişim   |

Yenice Belediyesi Yenice Kaymakamlığı Host Tasarım